Вітаю Вас, Гість

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

 

 

1.            Відповідно до Конституції України, ст. 47 Закону України "Про місцеве, самоврядування в Україні" постійні комісії районної ради  є органом ради, що обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

 

2.            Основними завданнями постійних комісій районної ради є :

 

-              вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей народного господарства району та соціально - культурної сфери;

 

попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, звітів про виконання програм і бюджету;

 

попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

 

3.            Постійні комісії районної ради є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні.

 

Діяльність постійних комісій координує голова районної ради та його заступник.

 

Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Районна рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

 

Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на її засіданні.

 

Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням районної ради.

 

 Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії , дає доручення членам комісії, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.  У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.

 

 

 

II. ФУНКЦІЇ І ПРАВА.

 

 

 

8.            Постійні комісії районної ради сприяють реалізації повноважень районної ради у питаннях, що належать до її відання та розробляють відповідно до функціональної спрямованості програму дій по стабілізації соціально - економічної ситуації в районі.

 

9.            Питання діяльності кожної постійної комісії районної ради визначаються спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту роботи районної ради та Положення про постійні комісії.

 

10.          Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради,  готують висновки та рекомендації з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.

 

11.          Постійні комісії вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, з питань віднесених до відання ради. За результатами вивчення готують висновки, рекомендації і проекти рішень районної ради.

 

12. Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання районної ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на їх розгляд та районній раді.

 

Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом "Про місцеве самоврядування в Україні", мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

У випадку подання недостовірної інформації або навмисного приховання інформації їх керівники або інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

14.          Постійні комісії районної ради для вивчення питань, розробки проектів і рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості і спеціалістів.

 

 

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

 

 

15.          Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи районної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

 

16.          Основною формою роботи постійних комісій районної ради є                      за­сідання, які скликаються  в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

 

17.          Депутати працюють у постійних комісія н громадських засадах.

 

18.Керівництво діяльністю постійних комісій районної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

 

Голова постійної комісії:

 

-              скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісії, підготовчих комісій і робочих груп представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, фахівців і вчених, підписує рекомендації і висновки комісії;

 

організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій;

 

доповідає районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної ради з доповідями співдоповідями;

 

здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями районної ради.

 

19.          Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії районної ради.

 

               20. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, підписує протоколи її засідань.

 

               21.Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

 

               22. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю або за рахунок районного бюджету.

 

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії районної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії   приймаються   більшістю   голосів   від   загального   складу   комісії   і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 

               24. Рекомендації постійних комісій районної ради підлягають обов'язковому розгляду відповідним органам влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

 

25.Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативи постійних комісій, а також за дорученням районної ради, її голови або заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються більшістю голосів членів кожної комісії.

 

Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

 

 

 

IV. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

 

 

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом ради та Положенням про постійні комісії з урахуванням вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями ради.

 

З питань бюджету і комунальної власності

 

Готує проекти рішень районної ради про основні напрями бюджетної політики на наступний рік.

 

Попередньо розглядає проект районного бюджету. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до районного бюджету.

 

Подає на розгляд районної ради висновки по проекту районного бюджету.

 

Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.

 

 

 

Здійснює контроль за виконанням районного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.

 

Попередньо розглядає звіт про виконання бюджету та вносить його на затвердження районної ради.

 

Разом з іншими комісіями розглядає проекти програм соціально - економічного і культурного розвитку району, готує пропозиції з цих питань.

 

Вносить пропозиції по встановленню орендної плати на майно, а також наданню пільг по орендній платі.

 

Готує висновки по утворенню резервного фонду та позабюджетних коштів районної ради, положення про які затверджує сесія районної ради, бере участь в розробці положень про цей фонд і кошти.

 

Контролює питання витрачення бюджетних коштів, вносить про­позиції по організації і контролю з цього питання.

 

Керується в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.

 

Попередньо розглядає проекти програм приватизації, що подаються районній раді на затвердження та готує пропозиції з цих питань.

 

Розглядає і робить висновки щодо передачі і відчуження спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста та розпоряджень голови райдержадміністрації, які вносяться на затвердження ради з питань цієї власності.

 

З питань соціально - економічного розвитку району

 

та інвестиційної діяльності

 

Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку району щодо промислових, будівельних, транспортних підприємств і об’єднань, підприємств енергетики, зв'язку, житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування.

 

Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.

 

Вивчає та розглядає відповідність проектів районного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку району.

 

Бере участь в підготовці питань, пов'язаних з розвитком промис­ловості, транспорту та зв'язку, будівельної бази, які вносяться на розгляд районної ради.

 

Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення району засобами автомобільного транспорту.

 

Сприяв розвитку житлово-комунального господарства, підприємств торгівлі та побутового обслуговування.

 

Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів в районі.

 

Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв'язку, радіофікації населених пунктів в районі.

 

Розробляє пропозиції щодо розвитку галузей господарського комплексу району, заслуховує звіти керівників відповідних управлінь районної державної адміністрації та готує висновки .

 

Бере участь в підготовці регіональних програм прогнозів розвитку промисловості району та готує висновки з цих питань.

 

Робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів району.

 

Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні права підприємців та підприємницьких структур.

 

Сприяє залученню іноземних інвестицій в господарський комплекс району, залучає підприємницькі структури до співпраці.

 

Сприяє структурній перебудові галузей промисловості району, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств.

 

Розробляє пропозиції щодо збільшення виробництва, розширення асортименту, поліпшення якості товарів народного споживання на всіх підприємствах, розташованих на території району.

 

Вивчає використання коштів, які спрямовуються на будівництво і утримання шляхів.

 

Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб господарства в районі.

 

З питань агропромислового комплексу,  земельних відносин,

 

 природних ресурсів, охорони природного середовища

 

та розвитку села.

 

1. Здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, агропромислового комплексу району.

 

2. Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам у виробничій діяльності,  створенні  умов  для  рівноправного  функціонування  різних форм власності.

 

              

 

               3. Попередньо розглядає:

 

- загальнодержавні, обласні та районні програми соціально-економічного розвитку,   реформування   агропромислового   комплексу,   охорони   довкілля, використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів;

 

питання щодо розпорядження землями територіальних громад, вилу­чення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до визначених законом повноважень;

 

питання передачі земельних ділянок комунальної власності у державну власність та державної власності у комунальну власність відповідно до чинного законодавства;

 

проекти, схеми землеустрою, зміни меж району,міста,селища,сіл;

 

-    вивчає та надає рекомендації  щодо розгляду на пленарних засіданнях районної ради питання про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду юридичним та фізичним особам.

 

4.Вивчає та здійснює контроль за виконанням програм, проектів, рішень ради, зокрема:

 

щодо   використання  земельних,   водних,  лісових  ресурсів,   охорони   земель,   поліпшення   родючості   ґрунтів,    впровадження       прогресивних   ґрунтообробних та екологічно безпечних технологій;

 

проведення агролісотехнічних заходів та консервації деградованих і забруднених земель;

 

-              роботи обслуговуючих кооперативів, заготівельних організацій, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.

 

З питань соціального захисту населення, охорони здоров'я,

 

освіти та культури, роботи з молоддю.

 

1.Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програми соціально-економічного розвитку та бюджету району з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, розвитку освіти, культури, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, оборонно-масової роботи.

 

2. Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програми, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

 

-              будівництва та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури та інших об’єктів соціально-культурного призначення;

 

-              організації медичного обслуговування населення, галузі охорони здоров'я, впровадження страхової медицини;

 

проведення санітарно-профілактичних заходів, забезпечення санітарного стану населених пунктів, промислових та комунальних підприємств, торгівлі і громадського харчування, місць масового відпочинку громадян;

 

              

 

поліпшення роботи медико-санітарних закладів по охороні, материнства і дитинства організації надання медичної допомоги дітям і підліткам;

 

-              раціонального використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення медичних закладів обладнанням, інвентарем та паливом, проведення ремонту, стану харчування хворих в лікарнях, диспансерах, інших установах галузі охорони здоров'я;

 

роботи по поліпшенню умов праці, побуту і відпочинку жінок, охорони їх праці на підприємствах, організаціях, установах;

 

здійснення заходів по ефективному використанню мережі лікарень, поліклінік, інших лікувальних та оздоровчих закладів;

 

виконання нормативних актів по призначенню і виплаті трудових та соціальних пенсій, субсидій, всіх видів державної допомоги, передбаченої чинним законодавством;

 

роботи будинків-інтернатів для інвалідів, ветеранів війни і праці, інших закладів галузі соціального захисту населення, створених в них належного рівня побутових умов, медико-санітарного та культурного обслуговування;

 

надання встановлених чинним законодавством пільг і переваг   пен­сіонерам, ветеранам війни і праці, інвалідам війни, учасникам бойових дій;

 

реалізації заході, спрямованих на поліпшення роботи дитячих дош­кільних закладів, шкіл, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, їх підготовки до початку навчального року;

 

організації підвезення дітей до місця навчання, гарячого харчування учнів та студентів, їх літнього оздоровлення;

 

робити закладів культури і мистецтва, підвищення їх ролі у відродженні і збереженні самобутніх традицій українського народу, розвитку народної творчості, організації дозвілля населення;

 

охорони і відродження пам'ятників культури, залучення населення до проведення робіт по їх утриманню і благоустрою;

 

реалізації програм, спрямованих на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування та зайнятості молоді, розвитку молодіжного житлового будівництва , попередження негативних явищ у молодіжному середовищі;

 

розвитку фізичної культури, спорту і туризму в районі, раціонального використання фізкультурно-спортивної бази;

 

виконання районних цільових програм з питань своєї діяльності.

 

3.            Бере участь у проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення.

 

Сприяє залученню інвалідів до роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності, кооперативах та в домашніх умовах.

 

Вивчає стан справ щодо створення нових робочих місць на ринку праці і вносить відповідні пропозиції.

 

Спільно з відповідними управліннями райдержадміністрації готує та вносить на розгляд ради пропозиції з питань виховання, навчання, охорони здоров'я дітей і молоді, підготовки юнаків до виконання військового обов'язку, пропаганди і поширення педагогічних знань серед населення району.

 

7. Сприяє національно-культурному розвитку національних меншин, забезпечення конституційних прав і свобод жителів району у сфері світогляду і віросповідання, міжконфесійній злагоді.

 

8.Розглядає питання щодо висвітлення роботи ради, її постійних комісій, депутатів в засобах масової інформації та вносить пропозиції раді.

 

З питань законності, правопорядку і прав гро