Вітаю Вас, Гість
 1. Запит може бути поданий особисто до відділів та управлінь райдержадміністрації або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Інформація на запит надається безоплатно.

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


ЗРАЗОК  ФОРМИ  ЗАПИТУ

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник інформації _____________________________________________

                                       (найменування розпорядника інформації)

Запитувач__________________________________________________________

   (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

__________________________________________________________________

          прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

__________________________________________________________________

                осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________________________

                            поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації”

надати_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

        (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне

зазначити): на поштову адресу______________________________

__________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус,

квартира)

на електронну адресу _______________________________________________

телефаксом ________________________________________________________

за телефоном_______________________________________________________

 

_________              _____________

    (дата)                        (підпис)